Chcesz kupić robota? Nie wiesz jaki model będzie najlepszy? Zadzwoń, odpowiemy na każde pytanie i pomożemy Ci wybrać najlepszego robota

tel. 606-854-886

Regulamin

 REGULAMIN SKLEPU „NajlepszeRoboty.pl

 

Spis treści

Część 1. Dane sprzedającego, definicje, zakres obowiązywania regulaminu i opis oferty e-sklepu. 1

§ 1 Postanowienia ogólne. 2

§ 2 Kontakt ze Sklepem.. 2

§ 3 Definicje. 2

§ 4 Oferta sklepu. 3

Część 2. Zasady rejestracji, logowania, dokonywanie płatności oraz dostawy towarów.. 3

§ 5 Wymagania techniczne. 3

§ 6 Informacje ogólne. 3

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie. 4

§ 8 Zasady składania Zamówienia. 4

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności4

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży. 5

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy. 6

Część 3. Procedury reklamacyjne. 7

§ 12 Reklamacja i gwarancja. 7

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 7

Część 4. Ochrona danych osobowych. 8

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym.. 8

§ 15 Postanowienia końcowe. 8

 

Sklep internetowy NajlepszeRoboty.pl dba o prawa konsumenta i gwarantuje ich przestrzeganie. Warunki zawarte w niniejszym Regulaminie zawierają informacje wymagane przepisami prawa i mają na celu poinformowanie o prawach konsumenta w zakresie dokonywania transakcji .

W każdym przypadku nadrzędne są przepisy prawa, w tym również w zakresie ochrony praw konsumenta.

Część 1. Dane sprzedającego, definicje, zakres obowiązywania regulaminu i opis oferty e-sklepu

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy NajlepszeRoboty.pl, dostępny pod adresem internetowym Najlepszeroboty.pl, prowadzony jest przez Edwarda Wawrzyniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tech4Home, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki: NIP 8861202494, REGON 141386220.

 

§ 2 Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Sklep z robotami - parter al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 77, 02-722 Warszawa
 2. Numer telefonu i adres email do reklamacji: 606 854 886, reklamacje@najlepszeroboty.pl
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1140 2004 0000 3002 5248 2548
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 8. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dotyczy to też firm jednoosobowych o ile zakup nie ma charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.
 10. Konto – konto klienta w Sklepie, oznaczone indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 14. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 15. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym NajlepszeRoboty.pl.
 16. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tech4Home, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki: NIP 8861202494, REGON 141386220.
 17. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 

§ 3 Definicje

 

§ 4 Oferta sklepu

 

 1. Oferta Sklepu skierowana jest zarówno Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców, korzystających z oferty Sklepu.  
 2. Oferta Sklepu obejmuje sprzedaż i wynajem sprzętów AGD oraz sprzedaż części zamiennych (Produktów).
 3. Każdy Produkt Sklepu jest szczegółowo opisany na stronach Sklepu.

Część 2. Zasady rejestracji, logowania, dokonywanie płatności oraz dostawy towarów

 

§ 5 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, mogą być potrzebne:

 1. urządzenie końcowe (komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz Javascript,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

§ 6 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku Umowy obejmującej świadczenie usług końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy zakres usług objętych przedmiotem Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

§ 7 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu kontaktowego,

- hasło.

W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §2.

 

§ 8 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny).
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 9 pkt 3.

 

§ 9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
 3. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 4. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Sklep z robotami - parter 02-722Warszawa

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. Płatność przy odbiorze
 3. Płatność za pobraniem
 4. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 5. Płatności elektroniczne

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 8 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości email zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą - Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki - Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki - Klient obowiązany jest dokonać płatności w dniu otrzymania informacji o gotowości towaru do odbioru.

 

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 3. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu - Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości email na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 9. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 12. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 13.  Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dotyczy to też firm jednoosobowych o ile zakup nie ma charakteru zawodowego, czyli nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia pod wskazany adres e-mail, lub pisemnie. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. Formularz zwrotu powinien zwierać informacje o danych nabywcy, nazwę zwracanego sprzętu, kwotę i nr konta na który mamy zwrócić towar. W przypadku braku dowodu zakupu, prosimy umieścić informacje o nr faktury, lub nr paragonu.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 9. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany Zamawiającemu.
 15. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 16. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 18. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną na adres reklamacje@najlepszeroboty.pl, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi  potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W razie braku odpowiedniego potwierdzenia, prosimy o kontakt tel: 606 854 886, lub o wysłanie maila na adres: reklamacje@najlepszeroboty.pl.

 

Część 3. Procedury reklamacyjne

 

§ 12 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Konsumentowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie listem poleconym na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Reklamację z tytułu rękojmi można zgłosić pisemnie listem poleconym wypełniając formularz zalącznik rekojmia do Regulaminu i wysyłając go na adres sklepu al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lokal 77 Sklep z robotami - parter 02-722 Warszawa lub adres email: reklamacje@najlepszeroboty.pl
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument nie później niż w terminie 14 dni od momentu odebrania listu poleconego przez Sprzedawcę. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad towaru na zasadach rekojmii  w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamacje nie zostanie uznana, jeżeli towar został uszkodzony, zalany, ma wady mechaniczne. Naprawie na zasadzie rekojmi nie podlega czyszczenie robota, lub wady wynikające z jego niewłaśicwego używania. W przypadku robotów sprzątających należy unikać pozostawiania na podłodze małych lub lepkich elementów, które mogą zablokować pracę napędu i mechanizmu odkurzającego. Nie należy robota używać na zwnątrz pomieszczeń, w pomieszczeniach o dużej wilgotności i zapyleniu. Roboty sprzątające nie powinny mieć kontaktu z rozlanymi cieczami na podłodze i elementami, które mogą sie wplątać w mechanizm jezdny. Roboty do mycia okien należy używać z wszystkimi zabezpieczeniami, zgodnie z wytycznymi producenta. Nie stosujemy ich do góry nogami. Przed uruchomieniem robota, należy sprawdzić czy na szybie nie ma piasku itp. zabrudzeń, które mogłyby prowadzić do porysowania szyby.
 9. Towary zakupione w sklepie objęte są gwarancją producenta towaru. Informacje o warunkach gwarancji oraz zasadach obsługi gwarancyjnej Produktów, znajdują się na stronach producenta, lub w Karcie gwarancyjnej dołączanej do urządzenia.
 10. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Dla produktów objętych serwisem producenta, Sprzedawca dołączy kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Część 4. Ochrona danych osobowych

 

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl